We Are Padel S.L, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a waps.cat es tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1- Tractament de les dades:

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a waps.cat

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de waps.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Les dades de caràcter personal recollides a conseqüència del registre a waps.cat no seran facilitades o comunicades a terceres alients a We Are Padel S.L. excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, o bé per comunicar promocions d’agens col·laboradors que beneficiin als inscriptors, o siguin requerides per les autoritats públiques competents de conformitat amb les disposicions legals i reglamentaries aplicables de cada moment. 

Finalment, We Are Padel, S.L garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Els partits des de la pista ARPON i MORITZ poder ser gravats per a la seva utilització amb el servei de la tecnologia AIBALL.

2- Deures i obligacions:

L’usuari podrà exercitar tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, supresió, limitació, portabilitat
i oposició.

L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer mitjançant una instància signada a qualsevol dels punts d’informació ciutadana.

L’usuari que faci servir els serveis oferts per waps.cat haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe, per tant no es podran donar dades inexactes o inexistents.

3- Cessions:

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a waps.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a We Are Padel S.L., excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4- Consentiment:

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté We Are Padel S.L., exposada a l’avís legal que trobareu al peu del formulari de recollida de dades de waps.cat

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a We Are Padel S.L. per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

5- Drets dels afectats:

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, supresió, limitació, portabilitat i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l’usuari com pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada a la Oficina d’atenció ciutadana, tant presencialment com per escrit.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

6- Transaccions segures:
Les comunicacions de dades de caràcter personal a We Are Padel mitjançant el portal waps.cat es produeix sempre dintre d’un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús del software de servidor segur (SSL), el que significa que les dades només poden ser intercanviades entre
l’usuari i l’interessat i We Are Padel S.L, i que a aquestes dades no poden accedir terceres persones. El símbol del candau en el seu navegador (com per exemple quan es sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

7- Política de galetes (cookies):
Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal waps.cat ¡ fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i hora de l’últim cop que l’usuari va visitar el nostre portal i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d’ús del portal.

Com a mecanisme de control, l’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si be We Are Padel S.L. no es responsabilitza de que la seva desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina.

8- Legislació aplicable:
La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de waps.cat estan regulades pel Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 i per les normes que el desenvolupen.